Reüny Doarpsbelang Hartwert

Utnoeging


Jubileum 100 jier Doarpsbelang en 75 jier Feestkommisje Hartwert

Bêste Hartwerters, âld-Hartwerters en belangstellenden,

De feriening foar Doarpsbelang Hartwert bestiet yn 2023  100 JIER en de Feestkommisje 75 jier. Graach wolle wy dit mei jim as ynwenners, âld-ynwenners, belangstellenden en leden fan de Hartwerter ferienings fiere.

Wy noegje elkenien dan ek fan herte út om op:

     Sneon 16 septimber 2023

nei ús doarpke ta te kommen en foar ien dei it paad werom te gean. Der sil dizze dei in soad romte komme foar byprate en oantinkens ophelje. En it wurdt fansels in grut feest.

It programma sjocht der sa út:

10.00 Untfangst yn ‘e tinte op ‘e Terp mei kofje en gebak. Wolkom troch de foarsitter. Untbleating oantinken 100 jier doarpsbelang. Tiid foar sprekkers.

12.30   Kofjetafel: sop en broadsjes

14.00   Op eigen gelegenheid rûngong troch it doarp of mei pendelbuske troch it Aldekleaster. Lâns atraksjepunten: aktiviteiten op ‘e Terp, foto tentoanstelling, útstallings yn it Terphûs, filmfragminten reüny 1998, berne hoekje.

18.00   Rinnend buffet (waarm).

Jûnsprogramma:

20.00 Iepening kabaretjûn

22.00 Offisjele sluting en tankwurd.

22.30 Live-muzyk fan dè bekende Fryske coverband foar elk feest! Lit jim ferrasse en dûnsje meielkoar de jûn út!

OPGAVE FORMULIER Opjaan foar de reüny kin troch it OPGAVE FORMULIER te iepenjen fia de link: https://forms.gle/pjzWbfKRrLotALT26 Op it formulier steane de oanmeld mooglikheden foar de dei en/of jûn ynkl. de kosten en betelgegevens. Mail it opgave formulier foar 15 febrewaris 2023 werom! Oer de post ferstjoere kin nei: J. Bouwstra, Aldekleaster 8, 8741KC Hartwert.

Hjir alfêst de programma’s mei de kosten en betelgegevens:

TOTAALPROGRAMMA (kofjetafel/buffet/jûnsprogr.): € 50,00

BERNE-PROGRAMMA (oant 12 jier): fergees

TOTAALPROGRAMMA (12 oant 18 jier): € 25

(INKELD)JUNSPROGRAMMA: € 17,50

Opgave en betelling foar 15 febrewaris 2023! Bankrekkeningnûmer: NL82 RABO 0308 7816 86 û.f.f. Reüny 2023, jo e-mail adres, postkoade en hûsnûmer.

Parkearje kin yn it lân oan de Kleasterwei oan de râne fan it doarp rjochting Burchwert.

Hooplik moetsje wy inoar op 16 septimber 2023 yn ús doarpke dêr’t de flagge op it klokhús jim fan fierens wolkom hjitte sil.

Mei in hertlike groet fan de reünykommisje doarpsbelang Hartwert.