Foarsitter Rein Terwisscha van Scheltinga,  Johan Abma as ponghâlder en Sybe Elzinga as skriuwer binne mei Piet Sikma kommen ta oprjochting fan Biljertferiening Nocht en Wille op 9 novimber 2005. 27 septimber 2006 is de earste jiergearkomste fan ‘e biljertferiening. In wike letter begjint de alderearste kompetisjejoun.

Kampioenen

2014

2013 – 2014

2012 – 2013
2011 – 2012
2010 – 2011
2009 – 2010
2008 – 2009
2007 – 2008
2006 – 2007

Prijswinnaars nacompetitie 2014

Prijswinnaars competitie 2013 – 2014

: 1e prijs nacompetitie: Sytze Bijstra
  2e prijs: Atty de Jong
: 1e prijs en wisselbeker: Atty de Jong
  2e prijs: Bouwe Bouma
: Piet Sikma
: Sytze Bijstra
: Sjaak Bekema
: Sjaak Bekema
: Vera Okkema
: Jan Bouma
: Jaap Ypma