Begrafenisvereniging

Begraffenis feriening “de laatste Eer” hartwert.

De begraffenis feriening is oprjochte yn 1910. Dit om de ferstoarne “een stichtelijke en gelijkmatige teraarde bestelling te geven.

Ien kear yn’t jier hâld de begraffenis feriening har algemien ledegearkomste yn it Terphûs te Hartwert.

It bestjoer:

Taeke Kooistra foars. 0515-569728
Age v/d Meer skr. 0515-569387
Bouwe Bouma penn. 0515 569380
Leo Bonnema Alg. 0515-569723
Auke Bloemhof Alg. 0515-569362
Boades binne: M. Heslinga en E. de Vries yn Heech.