Klokkenluidersgilde “De Galm”

Yn 1970 binne de hartwerters opholden mei it “tijdluiden”. Yn 1997 is dit stikje folklore werom kommen yn Hartwert. It klokkeliedersgilde “de Galm” waard oprjochte mei as doel de klok wer faker te lieden. Sa wurdt de klok alle earste dagen fan de moanne om 12 oere let. Dêrneist by de doarpsfeesten en spesjale dagen. Op fersyk kin der let wurde by berte’s, stjergefallen en jubilea. Fêste klokliedster is Geartsje karsten mei as reserves Sijke Kooistra, Bouwe Bouma en Wiebe de Jong.

Foar info klokkeliedersgilde:
Geartsje Karsten – til. 569758

Er zal worden geluid
1. Elke eerste dag van de maand om 12 uur ‘s middags;
2. Als opening van het dorpsfeest of sportdag om 8. 00 uur ‘s morgens;
3. Op Koningsdag om 8.00 uur ‘s morgens;
4. Op oudejaarsavond om 24.00 uur.

Tevens zal er worden geluid op verzoek van de familie bij de volgende gebeurtenis:
5. Bij de geboorte van een zoon om 8.00 uur ‘s morgens en/of bij de geboorte van een dochter om 16.00 uur ‘s middags;
6. Bij een huwelijksjubileum om 9.00 uur ‘s morgens;
7. Bij het overlijden van een inwoner-ster om 11.00 uur ‘s morgens.