Historie

De Molens by Hartwert

Troch it yndykjen en it oanlizzen fan de polders moast wol it wetter fan it lân. It âldste wurkstik foar de bemealling is de wynmole, dy’t rûnom 1600 syn yntree die yn it Fryske lânskip. By de mole-telling fan 1811 die bliken dat der yn Wûnseradiel 222 wettermolens wiene, wêrfan 48 mei in skeprêd. LetterMeer lezen over “De Molens by Hartwert”

It Lokaaltsje

Foarhinne hie Hartwert gjin romte wer’t de doarpsgenoaten byelkoar kamen. Moast der stimt wurde as wie der wat wichtichs te bepraten dan waard dat yn de âld skoalle fan Hartwert dien, dizze hat west yn ien fan de 4 wenten dy’t op in streekje stien hawwe efter it lokaal of yn de doarpsherberch. Der waardMeer lezen over “It Lokaaltsje”

De skoalle

  Eartiids wie it tsjerklik libben tige wichtich, ek op de skoallen. De skoalle wie ferbûn oan de tsjerke; sa ek yn Hartwert. Yn’t begjin fan 1600 hie Hartwert al in skoaltsje, dat wie op it plak wêr’t no it doarpshûs stiet. Hjir stiene yn froegere tiden inkele lytse húskes en yn ien fan dizzeMeer lezen over “De skoalle”

De tsjerke fan Hartwert

De tsjerke fan Hartwert datearret út de midsieuwen en hearde ta it kleaster Blomkamp. De tsjerke wie boud fan “ouden Friesche steen”mei in sealtektoer. De abt fan it kleaster hat mooglik de foarstap nommen ta de bou, dat sil nei 1195 west ha. De tsjerke waard betsjinne troch in eigen pastoar. Nei 1580 waard deMeer lezen over “De tsjerke fan Hartwert”

Laden…

Er is iets fout gegaan. Vernieuw de pagina en/of probeer het opnieuw.