Historie

It Lokaaltsje

Foarhinne hie Hartwert gjin romte wer’t de doarpsgenoaten byelkoar kamen. Moast der stimt wurde as wie der wat wichtichs te bepraten dan waard dat yn de âld skoalle fan Hartwert dien, dizze hat west yn ien fan de 4 wenten dy’t op in streekje stien hawwe efter it lokaal of yn de doarpsherberch. Der waardMeer lezen over “It Lokaaltsje”

De skoalle

  Eartiids wie it tsjerklik libben tige wichtich, ek op de skoallen. De skoalle wie ferbûn oan de tsjerke; sa ek yn Hartwert. Yn’t begjin fan 1600 hie Hartwert al in skoaltsje, dat wie op it plak wêr’t no it doarpshûs stiet. Hjir stiene yn froegere tiden inkele lytse húskes en yn ien fan dizzeMeer lezen over “De skoalle”

De tsjerke fan Hartwert

De tsjerke fan Hartwert datearret út de midsieuwen en hearde ta it kleaster Blomkamp. De tsjerke wie boud fan “ouden Friesche steen”mei in sealtektoer. De abt fan it kleaster hat mooglik de foarstap nommen ta de bou, dat sil nei 1195 west ha. De tsjerke waard betsjinne troch in eigen pastoar. Nei 1580 waard deMeer lezen over “De tsjerke fan Hartwert”

De twa Kleasters by Hartwert

Hartwert wie yn ‘e Midsieuwen tige ferneamd om ‘e kleasters dy’t by it doarp boud wiene:Blomkamp of Aldekleaster en it Oegekleaster. No kin men ek sizze dat de twa kleastersnet by Hartwert hearden, want faak krige in kleaster de status fan doarp, sa hiene Blomkamp en it Oegekleaster in eigen status; yn it jier 1949Meer lezen over “De twa Kleasters by Hartwert”

Laden…

Er is iets fout gegaan. Vernieuw de pagina en/of probeer het opnieuw.