Paneel 3

Oldeclooster Grafsteen laatste abt van Oldeclooster in HidaardEven ten oosten van het voormalige klooster Bloemkamp/Oldeclooster staat verscholen tussen de bomen de dorpskerk van Hidaard.  Tijdens werkzaamheden in deze kerk kwam in de late ochtend van 1 december 1981 de grafzerk tevoorschijn van de laatste abt van het klooster Bloemkamp. Het betreft de steen van Thomas Groningensis Abbas in FloridoMeer lezen over “Paneel 3”

De tsjerke fan Hartwert

De tsjerke fan Hartwert datearret út de midsieuwen en hearde ta it kleaster Blomkamp. De tsjerke wie boud fan “ouden Friesche steen”mei in sealtektoer. De abt fan it kleaster hat mooglik de foarstap nommen ta de bou, dat sil nei 1195 west ha. De tsjerke waard betsjinne troch in eigen pastoar. Nei 1580 waard deMeer lezen over “De tsjerke fan Hartwert”

Hartwert troch de jierren hinne

De earste bewenningNei de lêste iistiid 20.000 jier lyn waard Fryslân toendragebied,mei markes en rivierkes. It lânskip feroare gauris troch:sniestoarmen, sânstoarmen en oerstreamingen. Yn de simmerkamen hjir wol al wylde bisten foar sa as rendieren en poalfoksen.Troch opwarming fan it klimaat binne de kwelders ûntstien.De poalfoks toendra lânskip De earste minsken wiene hjir jagers enMeer lezen over “Hartwert troch de jierren hinne”