De Molens by Hartwert

Troch it yndykjen en it oanlizzen fan de polders moast wol it wetter fan it lân. It âldste wurkstik foar de bemealling is de wynmole, dy’t rûnom 1600 syn yntree die yn it Fryske lânskip. By de mole-telling fan 1811 die bliken dat der yn Wûnseradiel 222 wettermolens wiene, wêrfan 48 mei in skeprêd. LetterMeer lezen over “De Molens by Hartwert”

De tsjerke fan Hartwert

De tsjerke fan Hartwert datearret út de midsieuwen en hearde ta it kleaster Blomkamp. De tsjerke wie boud fan “ouden Friesche steen”mei in sealtektoer. De abt fan it kleaster hat mooglik de foarstap nommen ta de bou, dat sil nei 1195 west ha. De tsjerke waard betsjinne troch in eigen pastoar. Nei 1580 waard deMeer lezen over “De tsjerke fan Hartwert”

Hartwert troch de jierren hinne

De earste bewenningNei de lêste iistiid 20.000 jier lyn waard Fryslân toendragebied,mei markes en rivierkes. It lânskip feroare gauris troch:sniestoarmen, sânstoarmen en oerstreamingen. Yn de simmerkamen hjir wol al wylde bisten foar sa as rendieren en poalfoksen.Troch opwarming fan it klimaat binne de kwelders ûntstien.De poalfoks toendra lânskip De earste minsken wiene hjir jagers enMeer lezen over “Hartwert troch de jierren hinne”